Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Sigurnosno Plaćanje preko vaše Banke - Montegreenery Powered

cart9 0 Korpa
3 Nalog
Kontakt
4 Info

Pravilnik poslovanja-uslovi

U nastavku ćete naći opšte uslove prodaje i isporuke organskih proizvoda montegreenery. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovome, slobodno kontaktirajte našu korisničku podršku.

Član 1: Primjenjivost ovih opštih uslova

1.1 Ovi uslovi se primjenjuju na svaku ponudu i svaki ugovor između montegreenery-a, u daljem tekstu prodavca, i kupca ukoliko se od jednog ili više ovih uslova nije izričito odstupilo u pisanoj formi. Primjenjivost opštih uslova kupca se izričito odbija.

1.2 Pravila Međunarodne federacije za trgovinu sjemenom i upotreba za trgovinu sjemenom za potrebe sjetve primjenjuju se na sve sporazume i/ili ponude za prodaju upućene kupcima koji su osnovani izvan zemlje prodavca, ukoliko ne odstupaju od niže.

Član 2: Ponude i cijene

2.1 Ponude koje daje prodavac su bez obaveza. Neobavezujuća ponuda se može opozvati do 5 radnih dana nakon prijema prihvatanja. Cijene navedene u ponudi su bez poreza na promet (PDV).

2.2 Prodavac zadržava pravo da povremeno mijenja svoje cijene. Svaka nova kotacija cijene čini prethodnu nefunkcionalnom u odnosu na narudžbe postavljene nakon te nove kotacije cijene.

Član 3: Rezervacija žetve i prerade

3.1 Isporuke se vrše pod uobičajenim uslovima žetve i obrade. Kada se prodavac pozove na rezervaciju žetve ili prerade, prodavač nije dužan izvršiti isporuku, ali će, ako je moguće, nastojati isporučiti proporcionalno naručenoj količini ili uporedivim alternativama.

3.2 Kupac nema pravo na naknadu ako se prodavac pozove na ovu rezervu.

Član 4: Naručivanje i dostava

4.1 Ako naručena količina u narudžbi odstupa od standardne količine koju koristi prodavac ili je višestruka, prodavac je slobodan da isporuči sljedeću veću količinu.

4.2 U izvršavanju obaveze isporuke, prodavac će uvek uložiti sve napore u skladu sa svojim mogućnostima.

4.3 Uredno ispunjenje obaveze isporuke od strane prodavca uključuje i isporuku sa manjim odstupanjem u veličini, pakovanju, broju ili težini.

4.4. Prodavcu je dozvoljeno isporučiti prodatu robu u dijelovima. Ovo se ne primjenjuje ako djelomična isporuka nema nezavisnu vrijednost. Ako se roba isporučuje u dijelovima, prodavac ima pravo fakturisati svaki dio posebno.

4.5 Incoterms primjenjivi u vrijeme zaključenja ugovora primjenjivat će se na ugovor.

4.6 Isporuka se vrši franko fabrika (EXW) prodavca.

4.7 Prodavac se obavezuje da će isporučiti u razumnom roku, u skladu sa setvenom ili sadnom sezonom nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora.

4.8 Dogovoreno vrijeme isporuke nije strogi rok. U slučaju kašnjenja u isporuci, kupac mora pismeno obavijestiti prodavca o kašnjenju i dati mu razuman rok da još uvijek ispuni ugovor. Za narudžbe čija je vrijednost manja od 20 EUR, prodavac zadržava pravo da odbije ili naplati. Prodavac također zadržava pravo da naplati minimalnu veličinu narudžbe po artiklu.

Član 5: Suspenzija

5.1 Ako kupac kasni sa ispravnim i/ili blagovremenim ispunjavanjem jedne ili više svojih obaveza

- obaveze prodavca se automatski i odmah obustavljaju sve dok kupac ne plati u potpunosti ono što je dospelo i plativo (uključujući plaćanje svih vansudskih troškova).

- prodavac može zahtijevati punu uplatu i/ili odgovarajuće osiguranje od kupca, na primjer u vidu bankarske garancije koju će izdati banka sa dobrim imenom i reputacijom, u pogledu ispunjenja od strane kupca.

5.2 Prodavac ima pravo zahtijevati punu uplatu i/ili odgovarajuće osiguranje za ispunjenje od strane kupca prije ispunjenja obaveza, ako je vjerovatno da kupac neće (moći) ispuniti svoje obaveze ispravno i/ili ne na vrijeme.

Član 6: Upotreba žigova i znakova

Kupcu nije dozvoljeno da koristi oznake i znakove koje koristi prodavac da razlikuje svoje proizvode od proizvoda drugih pravnih lica/kompanija, niti da koristi oznake i znakove koji se ne razlikuju jasno. Izuzetak od ovoga je prodaja proizvoda u originalnom pakovanju prodavca sa oznakama i znakovima koje je on postavio.

Član 7: Zadržavanje vlasništva

7.1 Roba koju je isporučio prodavac ostaje u vlasništvu prodavca sve dok kupac ne plati kupovnu cenu. Zadržavanje prava se odnosi i na potraživanja koja prodavac može steći prema kupcu zbog kupčevog neispunjenja jedne od svojih obaveza prema prodavcu.

7.2 Roba koju je isporučio prodavac, a koja na osnovu stava 1. podliježe zadržavanju prava vlasništva, može se preprodavati ili koristiti samo u kontekstu uobičajenih poslovnih operacija. U slučaju preprodaje, kupac je dužan ugovoriti zadržavanje vlasništva od svojih kupaca.

7.3 Kupcu nije dozvoljeno da založi robu ili uspostavi bilo koje drugo pravo na nju.

Član 8: Plaćanje

8.1 Prodavac mora primiti uplatu u roku od 14 dana od datuma fakture. Nakon isteka ovog roka, kupac je u kašnjenju; kupac duguje kamatu od 1% mjesečno na dospjeli iznos i plativu od momenta kašnjenja.

8.2 U slučaju likvidacije, stečaja ili obustave plaćanja kupca, kupčeve obaveze plaćanja će odmah dospjeti i platiti, a prodavac ima pravo obustaviti dalje izvršenje ugovora ili pristupiti raskidu ugovora, jednog i drugog. ne dovodeći u pitanje pravo prodavca da traži kompenzaciju.

8.3 Ako je dogovoreno plaćanje u ratama, u slučaju kašnjenja u plaćanju rate, cijeli preostali iznos će odmah dospjeti i platiti bez najave kašnjenja. Odredbe posljednje rečenice člana 8 stav 1 primjenjuju se mutatis mutandis.

Član 9: Troškovi naplate

Ukoliko kupac kasni ili ne ispuni jednu ili više svojih obaveza, sve troškove nastale u vansudskom plaćanju kao i sudske troškove snosi kupac.

Član 10: Odgovornost

10.1 Prodavac nije odgovoran za štetu kao rezultat neispunjenja, osim ako postoji namjera i/ili grubi nemar od strane prodavca i/ili njegovih zaposlenih.

10.2 Kupac je dužan maksimalno ograničiti štetu u pogledu performansi na koje podnosi reklamaciju prodavcu.

10.3 Ako je prodavac odgovoran na osnovu jednog ili više uslova, ova odgovornost je ograničena na fakturnu vrednost usluga; prodavac ni na koji način nije odgovoran za bilo koji oblik posljedične štete.

Član 11: Upotreba i garancija

11.1 Prodavac jamči da će isporučeni učinak biti u skladu sa pridruženim specifikacijama proizvoda u najvećoj mogućoj mjeri. Međutim, specifikacije proizvoda ne predstavljaju garanciju. U slučaju da isporučeni artikl ne odgovara specifikacijama proizvoda, kupac će o tome biti obaviješten. Nadalje, prodavac ne jamči da isporučene izvedbe ispunjavaju svrhu koju im kupac daje.

11.2. Ako je stepen klijavosti specificiran od strane prodavca, to se zasniva isključivo na ponovljivim laboratorijskim testovima. Ne može se pretpostaviti direktna veza između naznačene klijavosti i nicanja sjemena kod kupca. Ova navedena stopa klijanja samo ukazuje na stopu klijanja u vrijeme kada je test obavljen i za uslove pod kojima je test obavljen. Niz između ostalog zavisi od lokacije, uzgojnih mjera ili klimatskih uslova kod kupca.

11.3. Svaka garancija od strane prodavca prestaje da važi ako kupac obradi robu ili da je preradi, prepakuje ili da je ponovo upakuje ili koristi pogrešno.

Član 12: Nedostaci; uslovi žalbe

12.1 Kupac mora pregledati kupljene artikle prilikom isporuke – ili što je prije moguće nakon toga. Pri tome kupac mora provjeriti da li je isporučena roba u skladu sa ugovorom i to:

   - da li je isporučena ispravna roba;

   - da li isporučena roba količinski odgovara ugovorenoj;

   - da li isporučena roba ispunjava ugovorene zahtjeve kvaliteta ili – ako oni nedostaju – zahtjeve koji se mogu postaviti za normalnu upotrebu i/ili komercijalne svrhe.

12.2 Ukoliko se pronađu vidljivi nedostaci ili nedostaci, kupac ih mora pismeno prijaviti prodavcu u roku od 5 radnih dana nakon isporuke, navodeći seriju, otpremnicu i/ili detalje računa.

12.3 Nevidljivi nedostaci moraju biti prijavljeni prodavcu u pisanoj formi u roku od 5 radnih dana nakon otkrivanja, navodeći seriju, otpremnicu i/ili detalje računa.

12.4 Reklamacije moraju biti opisane na način da ih prodavac ili treća strana mogu provjeriti. U tu svrhu, kupac također mora voditi evidenciju o korištenju robe i, u slučaju preprodaje robe, o njenim kupcima. Ukoliko se kupac ne javi u navedenim rokovima, njegova reklamacija neće biti obrađena i njegova prava prestaju.

12.5 U slučaju trajnog spora između strana u pogledu klijavosti, sortnog identiteta, sortne čistoće i tehničke čistoće, na zahtjev jedne od strana može se izvršiti (ponovni) pregled od strane Poljoprivrednog instituta u Crnoj Gori, na adresi trošak stranke u krivu. Ponovni pregled se vrši na osnovu priznatog uzorka. Rezultat ove (ponovne) inspekcije je obavezujući za obje strane, ne dovodeći u pitanje pravo strana da spor o posljedicama ovog rezultata podnose organima iz člana 16.

Član 13: Pružanje informacija

13.1 Informacije koje dostavlja prodavac u bilo kom obliku su neobavezujuće. Opisi, preporuke i ilustracije u brošurama i letcima prilagođeni su što je moguće bliže iskustvima u ispitivanjima i praksi. Međutim, prodavac ne prihvata nikakvu odgovornost na osnovu takvih informacija za odstupanja rezultata u uzgojenom proizvodu. Kupac je odgovoran za procjenu da li je roba pogodna za upotrebu za namjeravani uzgoj i/ili pod lokalnim uslovima.

13.2 U informacijama koje je dostavio prodavac, „imun“ znači: sorta je neuhvatljiva za određenu bolest (neosjetljiva je apsolutni pojam); Pod „otpornim“ se podrazumijeva: sposobnost biljke da spriječi ili zakomplikuje razvoj određene bolesti ili određenih oblika ove bolesti; „tolerantna” znači: sposobnost biljke da toleriše određenu bolest ili štetni faktor životne sredine, sa manjim štetnim efektima na rast i proizvodnju; „osjetljiv” znači: nesposobnost biljke da spriječi ili spriječi rast ili razvoj određene bolesti ili štetnog okolišnog faktora.

Član 14: Viša sila

14.1 Pod višom silom podrazumijevaju se okolnosti koje onemogućavaju ispunjenje obaveze i koje se ne mogu pripisati prodavcu. Ako i u onoj mjeri u kojoj okolnosti čine ispunjenje nemogućim ili neopravdano otežanim, to će također uključivati: štrajkove u kompanijama koje nisu prodavačeve, divlje štrajkove ili političke štrajkove u kompaniji prodavca, opšti nedostatak potrebnih sirovina i drugo realizacija dogovoreni učinak potrebnih dobara ili usluga; nepredvidiva stagnacija kod dobavljača ili drugih trećih lica od kojih zavisi prodavac i opšti problemi u transportu.

14.2 Prodavac će obavijestiti kupca u najkraćem mogućem roku ako zbog više sile nije u mogućnosti da isporuči ili ne može isporučiti na vrijeme.

14.3 Ako viša sila traje duže od 21 dana, obje strane imaju pravo raskinuti ugovor. U ovom slučaju, prodavac nije u obavezi da plati nikakvu naknadu.

Član 15: Konverzija

Ako je neka odredba ovih Pravila i uslova prodaje i isporuke nevažeća, ova odredba će automatski (na osnovu zakona) biti zamijenjena važećom odredbom koja odgovara što je više moguće smislu nevažeće odredbe. Ako je potrebno, strane su dužne da stupe u razumne konsultacije jedna s drugom o tekstu ove nove odredbe. U tom slučaju, ostale odredbe ovih Uslova prodaje i isporuke ostaju nepromijenjene koliko god je to moguće.

Član 16: Rješavanje sporova

16.1 Osim ako se strane međusobno nisu dogovorile o arbitraži, svaki spor će rješavati prvostepeni nadležni građanski sud u mjestu prodavca, osim ako primjenjiva pravila zakona odabrana u članu 17 ne nalažu drugačije.

16.2 U slučaju spora, međutim, strane će u prvom stepenu pokušati da dođu do rešenja u međusobnoj konsultaciji ili na drugi način putem posredovanja, pre nego što strane podnesu ovaj spor arbitražnom komitetu ili građanskom sudu.

16.3 Prodavac u svakom trenutku ima pravo da pozove kupca pred nadležni sud u skladu sa zakonom ili važećim međunarodnim ugovorom.

Član 17: Važeći zakon

17.1 Crnogorski zakon se primjenjuje na svaki ugovor između prodavca i kupca.

17.2 Ako prodavac i kupac nemaju sjedište u istoj zemlji, primjenjuje se i Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija o prodaji), ukoliko to ne odstupa od ovih uvjeta i ako ne odstupa. u suprotnosti sa prinudnim pravom zemlje prodavca.

Pripremio montegreenery 2023. godine. Podneseno i postavljeno na web-stranici pod "Pravilnik i Zaštita poslovanja" Svi prethodni uslovi prodaje i isporuke se poništavaju.

Korpa

Korpa je prazna

Pretraži

Pretrazite proizvode:

Nalog

Nemate nalog?
Napravite nalog